Nasza misja / Our Mission

„Jedni drugich brzemiona noście”/ ”Carry each other’s burdens”

ENG

Our mission is to organize and provide humanitarian and development aid, philanthropic and charitable, socially useful and educational assistance, and to counteract social exclusion of people from countries affected by war or other natural disasters, in particular Syria.

In particular, the goals and tasks of the Foundation are:

  1. Organizing humanitarian and charity aid for the civilian population;
  2. help for people who are massively displaced from their family homes as a result of hostilities and natural disasters;
  3. help at home and abroad to victims of catastrophes, natural disasters, armed conflicts and wars;
  4. acquisition, delivery and distribution as well as other assistance in the field of food and meeting other basic life needs;
  5. assistance in the settlement of people from countries affected by war or other cataclysms in Syria or in other countries, including the Republic of Poland and other countries belonging to the European Union;
  6. activities for the integration and reintegration of emigrants;
  7. other humanitarian and charitable aid provided to civilians in need of help;
  8. educational, publishing and cultural activities;
  9. support for artists from areas and countries covered by the statutory activities of the Foundation.

PL

Naszą misją jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludności z krajów dotkniętych wojną lub innymi kataklizmami, w szczególności

W szczególności cele i zadania Fundacji to:

 1. organizowanie pomocy humanitarnej i charytatywnej dla ludności cywilnej;
 2. pomoc ludności masowo wysiedlanej ze swoich domów rodzinnych wskutek działań wojennych i kataklizmów;
 3. pomoc w kraju i za granicą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
 4. pozyskiwanie, dowóz i dystrybucja oraz inna pomoc w zakresie wyżywienia oraz zaspokajania innych podstawowych potrzeb życiowych;
 5. pomoc w zakresie osiedlania się ludności z krajów dotkniętych wojną lub innymi kataklizmami na terenie Syrii lub na terenach innych krajów, w tym takźe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów należących do Unii Europejskiej;
 6. działalność na rzecz integracji i reintegracji emigrantów;
 7. inna pomoc humanitarna i charytatywna świadczona dla ludności cywilnej potrzebującej pomocy;
 8. działalność edukacyjna, wydawnicza i kulturalna;
 9. pomoc artystom pochodzącym z terenów i krajów objętych statutowym działaniem