Statut fundacji

Światło dla Syrii
(Light for Syria)
Statut Fundacji

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Fundacja Światło dla Syrii (Light for Syria), zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez fundatora – panią Renatę Grzybczak, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 4 lipca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przed notariuszem Romaną Gruskoś, rep. A nr 2540/2017.
2. Fundacja działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 40).
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2
Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4
Cele statutowe i zadania Fundacji
Cele i zadania Fundacji to:
1) organizowanie pomocy humanitarnej i charytatywnej dla ludności cywilnej w Syrii, masowo wysiedlanej ze swoich domów rodzinnych wskutek działań wojennych trwających od 2011 roku;
2) pomoc w zakresie wyżywienia;
3) pomoc w zakresie osiedlania na terenie Syrii;
4) pomoc w osiedlaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
5) inna pomoc humanitarna i charytatywna świadczona dla ludności cywilnej w Syrii.

§ 5
Formy realizacji celów statutowych
Fundacja realizuje cele poprzez:
1) gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2) pozyskiwanie i dystrybucję środków pomocy;
3) organizowanie zbiórek publicznych;
4) gromadzenie środków finansowych za pośrednictwem portali społecznościowych;
5) działania informacyjne.
§ 6
Dochody Fundacji
Dochody Fundacji stanowią:
1) pieniądze wniesione przez Fundatora w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), tworzące fundusz założycielski Fundacji;
2) dochody z ofiarności publicznej;
3) przychody ze zbiórek publicznych oraz internetowych;
4) inne.
§ 7
Wydatkowanie zebranych środków
Przychody Fundacji przeznaczone są w całości na prowadzenie działalności statutowej.

§ 8
Fundator
1. Fundator ma prawo czynnie uczestniczyć w działaniach Fundacji, w szczególności ma prawo bycia członkiem Zarządu Fundacji.
2. Do kompetencji Fundatora należy powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
3. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci. W szczególności dziecko Fundatora może powołać lub odwołać członków Zarządu Fundacji.

§ 9
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji poprzez złożenie rezygnacji na ręce Fundatora lub innego członka Zarządu.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnego, a także przestępstwo skarbowe.
5. Prezesem Zarządu zostaje pani Renata Grzybczak.
6. W przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji, gospodarowanie majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6) ustalanie planów działania Fundacji;
7) dokonywanie zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji;
8) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 10
Likwidacja Fundacji
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, fundacja podlega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora, a przypadku jego śmierci, przez jego spadkobierców. Zarząd Fundacji wyznacza likwidatora, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji.
3. Majątek Fundacji po jej likwidacji powinien być przekazany na rzecz polskich instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanych przez Zarząd Fundacji.

Statut został uchwalony w dniu 17 lipca 2017 roku

Renata Grzybczak