Foundation Statutes

Light for Syria

§ 1

General provisions:

1. The Light for Syria Foundation (Light for Syria), was established by Ms. Renata Grzybczak, who was later named as the founder, by a notarial deed drawn up on July 4th, 2017 at the Notary’s Office in Krakow before Romana Gruskoś, notary public, rep. A No. 2540/2017.

2. The Foundation operates in accordance with the provisions of the Act on Foundations of April 6th, 1984 (i.e. Polish Journal of Laws of 2016, item 40).

3. The Foundation has a legal personality.

4. The Foundation does not conduct business activity.

5. The Foundation may use a graphic symbol that distinguishes it.

§ 2

Duration of the Foundation:

The duration of the Foundation is indefinite.

§ 3

Seat and territorial scope of the Foundation’s activities:

1. The seat of the Foundation is Krakow, Poland.

2. The Foundation may operate in the territory of the Republic of Poland and abroad.

§ 4

Statutory goals and tasks of the Foundation

The goals and tasks of the Foundation are:

1) Organizing humanitarian and charitable aid for the civilian population in Syria, massively displaced from their family homes as a result of the hostilities that have been going on since 2011;

2) Help with food;

3) Settlement assistance in Syria;

4) Settlement assistance in the territory of the Republic of Poland and abroad;

5) Other humanitarian and charitable aid provided to the civilian population in Syria.

§ 5

Forms of achieving statutory goals:

The Foundation achieves its goals through:

1) Collecting information on the needs of assistance;

2) Acquiring and distributing aid funds;

3) Organizing public collections;

4) Collecting funds via social media;

5) Information activities.

§ 6

Foundation’s income

The income of the Foundation is:

1) Starting budget of PLN 1,000.00 (one thousand zlotys);

2) Income from public donation;

3) Revenues from public and internet fundraisers;

4) Other.

§ 7

Spending the collected funds:

The Foundation’s income is entirely allocated to its statutory activities.

§ 8

Founder:

1. The Founder has the right to actively participate in the activities of the Foundation, in particular he or she has the right to be a member of the Foundation’s Management Board.

2. The Founder’s powers include appointing and dismissing members of the Foundation’s Management Board. Members of the Management Board are appointed for an indefinite period.

3. In the event of the death of the Founder, the rights provided for in these statutes are exercised by the Founder of his or her adult child or adult children acting jointly. In particular, the Founder’s child may appoint or dismiss members of the Foundation’s Management Board.

§ 9

Foundation Board:

1. The Management Board of the Foundation consists of 1 (one) to 10 (ten) people.

2. Members of the Management Board perform their functions free of charge.

3. A member of the Management Board may resign from their function by submitting their resignation to the Founder or another member of the Management Board.

4. The members of the Management Board may not be persons convicted by a valid sentence for an intentional offense prosecuted by public or private indictment, as well as a fiscal offense.

5. Ms Renata Grzybczak becomes the President of the Management Board.

6. In the case of a one-man board, the President of the Board makes decisions on his own. In the case of a multi-person board, the President of the Board acting alone or two members of the board acting jointly are authorized to represent the Foundation.

7. In the case of a multi-person Management Board, the resolutions of the Foundation’s Management Board are adopted by a simple majority of votes with the presence of at least half of its members, including the President of the Management Board.

8. The competences of the Foundation’s Management Board include:

1) representing the Foundation towards third parties;

2) taking care of the Foundation’s assets, managing the Foundation’s assets;

3) managing the day-to-day activities of the Foundation;

4) adopting the regulations and internal acts of the Foundation;

5) accepting donations, inheritance and bequests;

6) establishing the Foundation’s action plans;

7) making changes to the Foundation’s Statute, changes to the Foundation’s goals and liquidation of the Foundation;

8) preparing reports on the Foundation’s activities in accordance with applicable regulations.

§ 10

Liquidation of the Foundation:

1. If the purpose for which the Foundation was established is achieved, or if the Foundation’s funds and property are exhausted, the Foundation shall be liquidated.

2. The decision to liquidate the Foundation is made by the full Board by unanimous resolution which, in order to produce legal effects, requires the approval of the Founder, and in the event of his or her death, by his or her heirs. The Management Board of the Foundation appoints a liquidator with the rights and obligations of the Management Board of the Foundation.

3. After its liquidation, the assets of the Foundation should be transferred to Polish institutions whose activities are consistent with the Foundation’s goals, as indicated by the Foundation’s Management Board.

The statute was adopted on July 17th, 2017

Renata Grzybczak

Statut Fundacji

Światło dla Syrii
(Light for Syria)
Statut Fundacji

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Fundacja Światło dla Syrii (Light for Syria), zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez fundatora – panią Renatę Grzybczak, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 4 lipca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przed notariuszem Romaną Gruskoś, rep. A nr 2540/2017.
2. Fundacja działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 40).
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2
Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4
Cele statutowe i zadania Fundacji
Cele i zadania Fundacji to:
1) organizowanie pomocy humanitarnej i charytatywnej dla ludności cywilnej w Syrii, masowo wysiedlanej ze swoich domów rodzinnych wskutek działań wojennych trwających od 2011 roku;
2) pomoc w zakresie wyżywienia;
3) pomoc w zakresie osiedlania na terenie Syrii;
4) pomoc w osiedlaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
5) inna pomoc humanitarna i charytatywna świadczona dla ludności cywilnej w Syrii.

§ 5
Formy realizacji celów statutowych
Fundacja realizuje cele poprzez:
1) gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2) pozyskiwanie i dystrybucję środków pomocy;
3) organizowanie zbiórek publicznych;
4) gromadzenie środków finansowych za pośrednictwem portali społecznościowych;
5) działania informacyjne.
§ 6
Dochody Fundacji
Dochody Fundacji stanowią:
1) pieniądze wniesione przez Fundatora w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), tworzące fundusz założycielski Fundacji;
2) dochody z ofiarności publicznej;
3) przychody ze zbiórek publicznych oraz internetowych;
4) inne.
§ 7
Wydatkowanie zebranych środków
Przychody Fundacji przeznaczone są w całości na prowadzenie działalności statutowej.

§ 8
Fundator
1. Fundator ma prawo czynnie uczestniczyć w działaniach Fundacji, w szczególności ma prawo bycia członkiem Zarządu Fundacji.
2. Do kompetencji Fundatora należy powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
3. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci. W szczególności dziecko Fundatora może powołać lub odwołać członków Zarządu Fundacji.

§ 9
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji poprzez złożenie rezygnacji na ręce Fundatora lub innego członka Zarządu.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnego, a także przestępstwo skarbowe.
5. Prezesem Zarządu zostaje pani Renata Grzybczak.
6. W przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji, gospodarowanie majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6) ustalanie planów działania Fundacji;
7) dokonywanie zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji;
8) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 10
Likwidacja Fundacji
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, fundacja podlega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora, a przypadku jego śmierci, przez jego spadkobierców. Zarząd Fundacji wyznacza likwidatora, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji.
3. Majątek Fundacji po jej likwidacji powinien być przekazany na rzecz polskich instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanych przez Zarząd Fundacji.

Statut został uchwalony w dniu 17 lipca 2017 roku

Renata Grzybczak